Kurssiselosteet

Soppi-kursseja tarjoavat seuraavat oppilaitokset: Etelä-Karjalan ammattiopisto EKAMO, Lauritsalan lukio, Lappeenrannan lyseon lukio, Joutsenon lukio, Imatran yhteislukio ja Vuoksenniskan lukio.

Tältä sivulta löydät kurssit ja niiden esittelyt aakkosjärjestyksessä. Joidenkin kurssien yhteydessä on saatavana myös erillinen kurssikuvaus pdf-muodossa.

 

Alkoholilainsäädäntö (EKAMO)

Kurssin tavoitteena on että opiskelija hallitsee alkoholin anniskelua koskevat säännökset ja suorittaa hyväksytysti alkoholilainsäädännön tentin. Tentin suorittaneille myönnetään erillinen todistus, anniskelupassi, joka oikeuttaa toimimaan vastaavana hoitajana kahviloissa tai ravintoloissa, joissa tarjoillaan C-luvan mukaisia alkoholijuomia. Näitä ovat käymisteitse valmistetut keskioluen vahvuiset juomat. Kurssin aloittaminen edellyttää 18 vuoden ikää. Kurssi järjestetään kolme kertaa jaksoissa 2 - 4. Yhdessä hygieniapassin kanssa tarjolla on nyt kokonaisuus, joka avaa monia ovia työnsaantiin opiskeluaikana. Lue kurssikuvaus.

 

Automaatiotekniikan perusteet (EKAMO)

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen paperi- ja kemianteollisuuden alan sekä sähköalan ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta soveltuu myös kaikille, jotka ovat kiinnostuneita teollisuuden prosesseista, esim. lukioiden metsäteollisuuslinjan opiskelijoille. Kurssin avulla opiskellaan teollisuuden prosessien kuvaamisessa käytettävien standardipiirrosmerkkien ja tunnuskirjainten merkitys, jonka jälkeen voidaan tulkita prosessikaavioita, esim. paperin tai sellun valmistusprosesseja. Tässä kurssissa opiskellaan mittaus-, ohjaus- ja säätöpiirien toiminnan periaatteet, jonka jälkeen ymmärretään esim. kuinka huoneiston lämpötilamittauksen perusteella säädetään patteriverkostossa kiertävän lämpimän veden määrää. Lue kurssikuvaus.

 

Biologia 5: Bioteknologia (Lauritsala)

Kurssi kuuluu lukion biologian oppimäärään, ja sen keskeisiä sisältöjä ovat solun hienorakenne ja sen eri osien toiminta, geenitekniset sovellutukset, mikrobit ja niiden merkitys. Kurssi sopii biologian perustiedot hallitseville opiskelijoille, erityisesti niille, jotka kirjoittavat yo-kokeessa biologian. Jos suunnittelee suuntautuvansa luonnontieteellisiin ammatteihin, on kurssista etua, esim. lääketieteellisessä tiedekunnassa ja terveydenhuolto-oppilaitoksessa. Biokemian, biotekniikan ja Teknillisessä korkeakoulussa biomekaniikan opiskelijat voivat hyötyvät kurssista. Lue kurssikuvaus.

 

Elämänkatsomustieto 1: Hyvä elämä (Lauritsala)

Mikä on elämän tarkoitus? Mitä on hyvä elämä? Millaisia eettisiä ongelmia liittyy itsemurhaan, aborttiin ja huumeisiin? Onko elämä laiffii? Onko tässä mitään järkeä? Jos tunnustat joskus pohtineesi edellä mainittuja seikkoja, elämänkatsomustieto on juuri sinua varten! Kurssin keskeistä sisältöä on ihmisen yksilöllisen olemassaolon peruskysymykset kuten vapaa tahto ja valinnat, syntymä ja kuolema, hyvä elämä, minuus, identiteetti, optimismi, pessimismi, realismi, hyveet ja paheet. Kurssi vastaa lukion opetussuunnitelmaan kuuluvan elämänkatsomustiedon 1. kurssia. Lue kurssikuvaus.

 

Elämänkatsomustieto 2: Maailmankuva (Lauritsala)

Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä.

 • maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäinen suhde
 • maailmankuvan rakenne ja ydinalueet: käsityksiä ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja luonnosta sekä todellisuuden rakenteesta
 • maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: tieteiden, näennäistieteiden ja uskontojen rajankäynti
 • koulu, media ja taide maailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina
 • länsimaisen maailmankuvan murrokset ja mullistajat
 • kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten synty ja tiedollinen luotettavuus
 • maailmankuvien ja tiedon lähteiden järkiperäinen arviointi

Kurssi vastaa lukion opetussuunnitelmaan kuuluvan elämänkatsomustiedon 2. kurssia.

 

Elämänkatsomustieto 3: Yksilö ja yhteisö (Lauritsala)

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

 • ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, yksityinen ja julkinen vallan käsite, vallan muodot ja valtasuhteet sekä erilaiset vaikuttamiskeinot
 • teorioita yhteiskunnan rakenteesta ja muutoksesta
 • hyvä kansalainen suomalaisena, eurooppalaisena ja maailmankansalaisena
 • ihmisoikeudet ja niiden historia
 • poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat ja demokratian muodot
 • oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena kysymyksenä

Kurssi vastaa lukion opetussuunnitelmaan kuuluvan elämänkatsomustiedon 3. kurssia.

 

Elämänkatsomustieto 4: Kulttuuriperintö ja identiteetti (Lauritsala)

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

 • kulttuurin käsite ja merkitys ennen ja nyt
 • identiteetti, etnisyys ja kulttuuriperintö
 • saamelaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset kulttuuripiirteet ja niiden nykyinen merkitys
 • kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus
 • etninen ja kulttuurinen moninaisuus Suomessa ja maailmassa
 • elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa
 • etnosentrisyys sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa

 

Englannin kielen kirjoittamisen verkkokurssi (Vuoksenniska)

Takkuaako ainekirjoitus? Haaveissa 99 pistettä? Harjoitus tekee mestarin! Kurssi on tarkoitettu erityisesti englannin ylioppilaskokeeseen osallistuville. Kirjoittamisen kurssilla tutustutaan yo-kokeen erilaisiin kirjoitelmatyyppeihin ja tuotetaan tekstejä ohjatusti. Itsenäisten tehtävien lisäksi kirjoitetaan myös yhdessä! Kurssi vastaa joissakin lukioissa tarjottavaa koulukohtaista kirjoittamiskurssia. Lue kurssikuvaus.

 

Filosofia 5: Mediafilosofia (Lauritsala)

 • erilaisiin medioihin tutustuminen
 • median ja tekniikan tulevaisuus
 • media, tieto, valta
 • media filosofian välineenä

Kurssi on osa lukion filosofiapakettia.

 

Filosofia 6: Kertauskurssi (Lauritsala)

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka kirjoittavat filosofian reaalikokeessa.

 • kerrataan filosofian kurssien keskeiset sisällöt
 • harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista
 • analysoidaan aiempien reaalikokeiden kysymyksiä
 • filosofisen tiedon syventäminen ja soveltaminen

 

Historian kertauskurssi (Lauritsala)

Suunnitteletko osallistuvasi ylioppilaskirjoituksissa historian kokeeseen? Historian kertauskurssi auttaa sinua valmistautumaan tähän kokeeseen. Kurssilla annetaan vinkkejä lukemiseen, kerrataan lukion historian kurssien (1- 6) keskeiset sisällöt, tutustutaan vanhoihin ylioppilaskoetehtäviin sekä harjoitellaan erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista. Kurssin opiskelu tapahtuu verkossa eikä se sisällä kontaktiopetusta. Kurssilla ei järjestetä koetta, vaan suoritusmerkinnän kurssista saa tekemällä annetut kotitehtävät. Lue kurssikuvaus.

 

Hygieniapassi (EKAMO)

Nyt sinulla on mahdollisuus saada hygieniapassi todella edullisesti. Verkkokursseja on kaikkiaan neljässä jaksossa ja passikoe pidetään jakson lopulla. Hygieniapassi ”kourassa” ehdit sitten kesätyötä hakemaan. Hygieniapassi vaaditaan kaikilta niiltä, jotka käsittelevät puhtaita elintarvikkeita kuten kahvilatyöntekijöiltä, keittiöapulaisilta jne. Hygieniaosaajana tiedät mm. elintarvikkeiden oikeita säilytyslämpötiloja, osaat ennakoida ruuanvalmistusriskejä ym. tarpeellisia tietoja elintarvikehygieniasta. Kurssi järjestetään neljä kertaa jaksoissa 2 - 5. Kussakin jaksossa kurssin voi suorittaa enintään 75 opiskelijaa. Lue kurssikuvaus.

 

Kriisit ja konfliktit (Joutseno)

Kriisit ja konfliktit muuttavat usein historian kulkusuuntaa. Poliittiset ja taloudelliset järjestelmät nousevat ja hajoavat, sisällissodat repivät kansoja, taudit ja ympäristökatastrofit tuovat kärsimystä, taloudelliset kriisit muuttavat ihmisten elämää – maailma on siis täynnä historiaa muuttavia kriisejä ja konflikteja. Kurssilla syvennetään historian peruskurssien antamia tietoja ja lisäksi perehdytään joihinkin peruskurssien ulkopuolelle jääneisiin kriiseihin. Käsittelyn pääpaino on 1900- ja 2000- lukujen kriiseissä.

 

Loistava Firenze (Lappeenrannan lyseon lukio)

Loistava Firenze on verkossa opiskeltava historian soveltava erikoiskurssi, joka ulottuu kolmeen jaksoon. Virtuaalinen polku perehdyttää sinut kurssilla käytettävän SecondLife-verkkoympäristön toimintaan. Historian polulla tutustut mahtaviin Mediceihin, opit miten kauppaa käytiin 1300-luvun Pohjois-Italiassa ja perehdyt hallitsevien ruhtinassukujen välisiin valtataisteluihin. Kulttuurin polulla kohtaat maineikkaimmat renessanssiajan taideaarteet sekä opit, miten maalaustekniikka, kuvaveisto ja rakennusarkkitehtuuri kehittyivät huippuunsa. Kurssin tehtävät valmistavat opiskelijan Firenzen polulle. Se vie kurssimatkalle valitut opiskelijat Firenzeen keväällä 2012 syventämään oppimaansa.

Opiskeltuaan historian ja taiteen osuudet määriteltyjen kriteerien mukaisesti opiskelija on suorittanut yhden lukiokurssin. Opiskelijan, joka ottaa osaa kurssille, on sitouduttava osallistumaan SecondLife-koulutukseen 3. jaksossa, osallistumaan kurssimatkalle 5. jaksossa sekä majoittamaan italialainen opiskelija viideksi vuorokaudeksi keväällä 2012. Käy kurssin kotisivulla.

 

Ohjelmointi C-kielellä (EKAMO)

Kurssilla opitaan ohjelmoinnin peruskäsitteet ja rakenteisen ohjelmoinnin perusteet c-kielellä. Kurssi antaa hyvät valmiudet ohjelmoinnin jatko-opiskeluun javascript-, php- ja c++-kielillä sekä muilla oliokielillä.

 • ohjelman kuvaaminen vuokaaviosymboleilla
 • C-kääntäjän asennus ja käyttö
 • tietovirrat, muuttujat ja tietotyypit
 • valintarakenne if-else
 • toistorakenteet while ja for
 • tapausrakenne switch-case, käyttöliittymän toteutus
 • taulukot
 • funktiot

Lue tarkempi kurssikuvaus.

 

Ruotsin kielen kertauskurssi (Vuoksenniska)

Lukion ruotsin kieliopin keskeisten asioiden kertaus ylioppilaskirjoituksia varten.

 

Suuri Pietari (Lauritsala)

Suuri Pietari on toukokuun aikana järjestettävä kurssi, johon kuuluu opetusta sellaisista kulttuurin ja tieteen aloista, jotka jollain lailla liittyvät Pietarin kaupunkiin. Käsiteltävät teemat vaihtelevat vuosittain, mutta yksi asia pysyy: kurssi päättyy useamman päivän vierailuun Pietarissa. Matkakustannukset jäävät osanottajien maksettaviksi, mutta kovin korkeiksi ne eivät kohoa. Käy kurssin blogisivulla.

 

Sähköturvallisuus (EKAMO)

Tästä kurssista on Sinulle varmasti hyötyä, opiskelet tai työskentelet missä tahansa! Sähkötapaturmissa kuolee vuosittain useita henkilöitä, aivan turhaan. Kurssilla opimme sähköturvallisuuden perusteita, miksi sähkö on vaarallista, miten tapaturmia voidaan ehkäistä, mitä sähkötöitä juuri Sinä saat tehdä ja miten teet ne turvallisesti! Sähköjuttujen opiskelu voi joskus olla mukavaakin! Lue kurssikuvaus.

 

Terveystieto 2: Nuoret, terveys ja arkielämä (Lauritsala)

 • itsetuntemus, aikuistuminen, sosiaalisen tuen merkitys perheessä ja lähiyhteisössä
 • vanhemmuuteen ja perhe-elämään valmentautuminen
 • elämänilo, mielenterveyden ylläpitäminen ja jaksaminen, masennuksen ja kriisien kohtaaminen
 • ruoan terveydelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset merkitykset sekä painonhallinta, terveysliikunta, syömishäiriöt
 • fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, väkivallaton viestintä
 • seksuaaliterveys
 • terveysongelmia selittäviin kulttuurisiin, psykologisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja niiden tulkintoihin tutustuminen, esimerkiksi elämän mielekkyyden kokeminen, ruumiinkuva/kehollisuus, mielihyvä ja riippuvuudet nykyaikana
 • tupakka, alkoholi ja huumeet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan että globaalisesta näkökulmasta

Kurssi vastaa lukion opetussuunnitelmaan kuuluvan terveystiedon 2. kurssia.

 

Terveystieto 3 (Lauritsala)

Kurssi vastaa lukion opetussuunnitelmaan kuuluvan terveystiedon 3. kurssia.

 

Täällä Pohjantähden alla (Yhteislukio)

Historian alaan kuuluvalla verkkokurssilla luet itsenäisesti Väinö Linnan romaanin Täällä Pohjantähden alla ja vastaat kirjan pohjalta kurssin tehtäviin. Samalla kertautuu suurelta osin lukion Suomen historian käännekohtia -kurssi, mutta eri näkökulmasta. Täällä Pohjantähden alla on suomalaisten rakastama klassikko, joka kuvaa osuvasti Suomen vaiheita 1800-luvulta 1900-luvun puoliväliin. Autonomia vaihtuu itsenäisyyteen, sisällissota jakaa kansan kahtia, mutta talvisodan henki yhdistää suomalaisia. Koskelan Jussin ja Alman, Akselin ja Elinan, Vilhon ja Kaarinan myötä eläydyt siihen, miten ne historian käännekohdat näkyivät yksittäisten ihmisten elämässä. Kurssin kesto on kaksi jaksoa. Kontaktiopetusta tai koetta ei järjestetä. Vaikuttavan lukukokemuksen lisäksi saat kurssista suoritusmerkinnän, kun olet vastannut vaadittuihin tehtäviin. Lue kurssikuvaus.

 

Uskonnon kertauskurssi - kurssi uskonnon reaalikokeeseen valmistautuville (Lauritsala)

Kurssilla kerrataan ohjatusti pakollisten ja syventävien kurssien keskeiset sisällöt sekä harjoitellaan vastaamista erityyppisiin ylioppilastehtäviin. Kurssilla käytössä oleva verkkoympäristöön on koottu hyödyllistä lisämateriaalia ja harjoituksia, jotka ovat kurssilaisen käytössä koko kirjoituksiin valmistautumisen ajan. Lue kurssikuvaus.

 

Venäjän historia (Joutseno)

Kurssilla perehdytään Venäjän syntyyn ja nousuun suurvallaksi sekä Neuvostoliiton aikaan ja uuden Venäjän rakentumiseen. Venäjän historiaa katsotaan usein Neuvostoliiton kautta, ja 1900-luku on muokannut vahvasti kuvaamme naapurista. Osittain mielikuvat on perusteltuja, mutta osittain meidän tulee myös heittää hartioiltamme Neuvostoliiton luoma taakka. Kurssilla huomaamme, että Venäjä ei ole aina ollut suuri ja mahtava valloittaja, vaan kehittynyt hitaasti varjagien, mongolien ja lukuisten kiistelevien ruhtinaiden kautta vahvaksi valtioksi. Venäjää ja Neuvostoliittoa on usein johtanut vahva yksinvaltias. Sama perinne jatkuu nykyään. Tämä suomalaisen demokratian ja venäläisen vallankäytön luoma ristiriita tukee omalta osaltaan kuvaamme vahvasta ja uhkaavasta Venäjästä.